ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області»

Замовник: Черняхівська селищна рада.
Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Генеральний план розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.
Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Проект «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» розроблений на виконання Рішення 22-ї сесії Черняхівської селищної ради VII скликання від 07.02.2018 року.
Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області (Схема планування території Житомирської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014р.). Рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.
При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту на місцевому та регіональному рівні, в тому числі: програми соціально-економічного розвитку Черняхівської селищної ради на 2018р.; цільові програми з охорони навколишнього природного середовища, розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, поводження з твердими побутовими відходами та інші.
Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Проект Генерального плану смт Черняхів передбачає формування проектних рішень на всю територію селища. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку селища обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території.
Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.
Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту генерального плану є: необхідність реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд; повного охоплення селища системою централізованого водопостачання та водовідведення; організація зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання; реконструкція КОС; будівництво та розвиток мережі дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд зливових стоків; модернізація та розвиток систем теплопостачання, електропостачання; розчистка русел та благоустрій водотоків; визначення меж прибережних захисних смуг водотоків та водойм селища забезпечення режиму господарської діяльності, передбаченого законодавством; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.
Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: забезпечення населення якісною питною водою відповідно до санітарних вимог; визначення комплексу заходів з покращення санітарного стану водойм; визначення заходів з охорони атмосферного повітря; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації, тепло- та електропостачання; визначення стратегічних напрямків поводження з твердими побутовими відходами; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування та формування сприятливих умов для життя та відпочинку населення.
До сфери охоплення СЕО проекту «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.
Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.
Для досягнення цілей СЕО будуть використані наступні вихідні дані:
1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Житомирській області;
2. Статистичні щорічники Житомирської області за 2016 -2018р.р;
3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
• Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
• Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
• Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
• Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
• Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;
• Закон України “Про відходи”;
• Закон України “Про екологічну мережу України”;
• Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
• низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
5. Інші доступні джерела інформації.
Ймовірні наслідки:
1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.
Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води.
Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), на соціально-економічні умови розвитку населеного пункту, а також на здоров’я населення.
2. для територій з природоохоронним статусом:
На території смт Черняхів відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.
3. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Зважаючи на географічне положення смт Черняхів транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану селища для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.
Зважаючи на комплексність рішень генерального плану селища, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури селища, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.
Загальною альтернативою проекту Генерального плану населеного пункту, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках стратегічної екологічної оцінки.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.
З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план та його верховенство у містобудівній документації на місцевому рівні, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу матимуть методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту і вихідних даних стратегічного планування, який передбачає огляд поточних тенденцій розвитку, які потрібно взяти до уваги, обмеження та можливості майбутнього розвитку, та інші питання, які мають вирішуватись генеральним планом населеного пункту.
Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.
Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» може бути розширений та поглиблений відповідно до методологічного досвіду розроблення стратегічної екологічної оцінки.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану смт Черняхів на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, по наступним напрямках:
– оптимізація функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
– вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі селища з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
– розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;
– створення безпечної та ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;
– розвиток (будівництво, реконструкція) споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації з розглядом можливості використання новітніх енергоефективних технологій.
Окрім того, повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається відповідно пунктів, визначених статтею 11, Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.
Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» подаються до:
Черняхівської селищної ради.
Відповідальна особа:
Заступник селищного голови Черняхівської селищної ради Назарчук Петро Оксентійович, контактні дані: chernyahiv@ukr.net; тел. (04134) 4-11-46; (04134) 4-21-34.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 20 листопада 2019 року.

Черняхівські рятувальники застерігають: обігрівайте житло безпечно!

26 (3)

Як свідчить статистика попередніх років, з приходом холодів традиційно слідує і зростання кількості пожеж та випадків загибелі людей у вогні. Через порушення правил улаштування печей та інших опалювальних приладів, котлів тощо, а також неправильне користування ними зазвичай виникає чимало пожеж та загорянь, особливо у осінньо-зимовий період. Як же запобігти лиху?
Передусім, слід пам’ятати, що перед початком опалювального сезону всі опалювальні прилади необхідно ретельно перевіряти, а у разі виявлення пошкоджень чи несправностей – ремонтувати. Чищення димоходів та самих опалювальних приладів від накопиченої сажі потрібно здійснювати перед початком опалювального сезону та впродовж нього, а саме:
– опалювальні печі періодичної дії на твердому та рідкому паливі — не рідше одного разу на три місяці;
– печі та осередки вогню безперервної дії — не рідше одного разу на два місяці;
– кухонні плити та кип’ятильники – щомісяця.
Під час експлуатації пічного опалення не дозволяється:
– залишати без нагляду печі, що топляться, або ж доручати наглядати за ними малолітнім дітям;
– користуватися печами й осередками вогню, що мають тріщини:
– розміщувати паливо та легкозаймисті матеріали й речовини безпосередньо перед топковим отвором;
– зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі;
– сушити та складати на печах одяг, дрова, легкозаймисті матеріали та предмети;
– використовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР, топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цього;
– використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри паливника або топити печі з відкритими дверцятами;
– використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи:
– допускати перепал печі.
Рятувальники Черняхівського районного сектору Управління ДСНС України у Житомирській області області закликають всіх громадян виконувати прості правила безпеки. Цим ви збережете життя собі та своїм близьким та рідним. Пам’ятайте, правила пожежної безпеки прості та легкі, а от їх невиконання може призвести до непоправного!

Повідомив: фахівець (з оперативного реагуванння)
23 ДПРЧ (смт Черняхів)
старший лейтенант служби цивільного захисту Віталій НІКІТІН

СПАЛЮВАТИ ЛИСТЯ ЗАБОРОНЕНО!!!

спалювання листя

42643253_1139516319544244_3081998832880320512_n - копия

Проект конкурсної пропозиції вїзного знаку “Черняхів”

На виконання рішення 31-ї сесії селищної ради від 20.06.2019 року оголошено відкритий архітектурних конкурс на кращу проектну пропозицію вїзного знаку «Черняхів» зі сторони міста Житомира.
До виконкому селищної ради надійшла одна конкурсна пропозиція з пояснювальною запискою з якою можуть ознайомитись жителі селища та надати свої пропозиції та зауваження до вказаного проекту.
Нагадуємо, що конкурс триває до 30.08.2019 року. Журі має оголосити результати до 10.09.2019 року.
Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати на електронну адресу селищної ради: chernyahiv@ukr.net або безпосередньо до виконкому селищної ради: смт Черняхів, Майдан Рад, 2.
знак материал1

Пояснювальна записка до проекту в

Про скликання чергової 32 сесії селищної ради

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
26.07.2019 року № 31а

Про скликання чергової тридцять другої
сесії селищної ради сьомого скликання

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову тридцять другу сесію селищної ради VII скликання 22 серпня 2019 року о 10.00 годині в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за I-ше півріччя 2019 року.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

2. Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

3. Про затвердження штатного розпису Черняхівської селищної ради.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про умови оплати праці селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

5. Про умови оплати праці заступника селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

6. Про забезпечення безпечної експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків, а також інших об’єктів відпочинку дітей на території Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

7. Про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2019 роки.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

8. Про хід виконання Програми територіальної оборони Черняхівської селищної ради на 2019 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

9. Про хід виконання Програми створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2018-2019 роки.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

10. Про хід виконання Програми надання соціальних послуг особам, які потребують постійної сторонньої допомоги на 2017-2019 роки.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

11. Земельні питання.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Супрунчук В.В.

12. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про планове відключення електроенергії у серпні 2019 року

Черняхів РЕМ повідомляє про планове відключення електроенергії з 9.00 год. до 17.00 год.:
01-02.08.2019 року по вул. Соколовських, І. Огієнка в смт Черняхів;
16.08.2019 року по вул. Соколовських, І.Огієнка, М. Дашкевича, 1 Травня, Слобідська, Поліська, Пролетарська, 8 Березня в смт Черняхів
22.08.2019 року по вул. Шевченка, Р.Шухевича, Замкова Володимирська в смт Черняхів;
29.08.2019 року по вул. Курчатова, О.Довженка, Суворова в с. Новосілка.

Про скликання чергового засідання виконкому селищної ради 25.07.2019 року

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
27.06.2019 року № 28а

Про скликання засідання
виконкому селищної ради

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати засідання виконавчого комітету селищної ради 25 липня 2019 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в І півріччі 2019 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

2. Про взяття на квартирний облік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

3. Про затвердження висновків органу опіки та піклування.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.

4. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.

5. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

ПОВІДОМЛЕННЯ

Черняхівська селищна рада повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень вода централізованого постачання не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому споживати воду для харчування забороняється до проведення відповідних дезінфекційних заходів. Про завершення робіт та придатність води до споживання буде повідомлено додатково.

Оголошено відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
селищної ради

Тридцять перша сесія селищної ради сьомого скликання
від 20.06.2019 року

Про організацію та проведення
відкритого архітектурного конкурсу
на кращу проектну пропозицію в’їзного
знаку «Черняхів»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 року № 2137 «Про затвердження порядку проведення архітектурних містобудівних конкурсів», наказу державного комітету України з будівництва та архітектури та Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 року № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Оголосити відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2. Затвердити Програму та Умови відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира згідно з додатками 1, 2.
3. Для розгляду проектних пропозицій в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира утворити журі конкурсу та затвердити у складі згідно з додатком 3.
4. Визначити організатором відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.
5. Постійній комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку передбачити в селищному бюджеті на 2019 рік кошти у розмірі 10 000 грн. для забезпечення фінансування конкурсу.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова І.В. Бабицький

Додаток 1
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

ПРОГРАМА
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира

1. Замовник конкурсу
1.1. Замовник відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира (надалі – конкурс) – Черняхівська селищна рада.
1.2. Організацію проведення конкурсу покладено на виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.

2. Мета і завдання конкурсу
2.1. Мета конкурсу – виявлення кращої планувальної, пластичної і естетично-художньої концепції в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2.2. Перед учасниками конкурсу ставиться завдання пошуку кращої концептуальної ідеї високомистецького архітектурно-пластичного вирішення в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2.3. Для спорудження пам’ятника авторським колективам рекомендується запропонувати земельну ділянку в смузі відведення автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (ліворуч).
2.4. Учасникам конкурсу необхідно врахувати спів масштабність в’їзного знаку з існуючим благоустроєм прилеглої території.
2.5. Конкурсні пропозиції мають передбачати заходи щодо візуального сприйняття пам’ятника у нічний час.
2.6. Пам’ятник рекомендується виконувати з довговічних матеріалів (бронза, граніт, природні камені тощо). У виконання скульптурної композиції перевага надається граніту, природному каменю, як довговічному матеріалу.

3. Склад та вимоги до конкурсних матеріалів
3.1. Відкритий конкурс проводиться в один тур.
3.2. Для участі в конкурсі проектні пропозиції щодо створення пам’ятника необхідно подавати графічні матеріали на 4-х планшетах розмірами 297 х 420 мм (формат А-3). Обсяг пояснювальної записки – не більше 1-ї сторінки друкованого тексту (формат А-4).
3.4. Усі написи та друковані матеріали конкурсних проектів виконуються української мовою.
3.5. Спосіб графічної подачі матеріалів повинен відповідати можливостям чорно-білого або однотонного відтворення проектів.

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко
Додаток 2
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

УМОВИ
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира

1. Приймання конкурсних проектів
1.1. Конкурс є відкритим і до участі у ньому запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців – дипломованих професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів.
1.2. Участь у конкурсі іноземних архітекторів та скульпторів, студентів закордонних архітектурних і художніх навчальних закладів, а також осіб без відповідної архітектурно-художньої освіти не забороняється.
1.3. Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) не обмежується.
1.4. Попередня реєстрація бажаючих взяти участь у конкурсі не проводиться.
1.5. Програма та Умови конкурсу оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Черняхівської селищної ради.

2. Умови подачі конкурсних проектів
2.1. Проекти подаються на конкурс анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів проекту, а також пропозиції щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються у запечатаному конверті з девізом. На засіданні журі розкриваються девізні конверти та оголошуються прізвища авторів.
2.2. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені Програмою та Умовами конкурсу.
2.3. Журі не розглядає проекти:
– надіслані або подані після закінчення встановленого терміну;
– анонімність яких була свідомо порушена;
– таких, що не відповідають вимогам Програми та Умовам конкурсу.
Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою «Поза конкурсом».
2.4. Терміни проведення конкурсу:
оголошення конкурсу – 15 липня 2019 року;
термін подачі конкурсних проектів для участі у конкурсі – до 16.00 год. 30 серпня 2019 року.
2.5. Конкурсні проекти в обсязі, зазначеному в Умовах конкурсу, мають бути подані за адресою: 12301, Майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область.
2.6. Робота журі, оголошення результатів конкурсу – до 10 вересня 2019 року.
2.7. Проекти вважаються поданими у встановлені терміни, якщо їх надіслано на конкурс або подано особисто не пізніше цього ж терміну. У разі надсилання проекту поштою його автор повинен повідомити на ту ж адресу дату відправлення і номер поштової квитанції.

3. Порядок роботи журі конкурсу
3.1. Голова та секретар журі обираються членами журі на першому засіданні.
3.2. Журі приймає рішення шляхом голосування простою більшістю.
3.3. Засідання журі вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь більше половини його складу.
3.4. Члени журі участі у конкурсі не беруть, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв, що можуть вплинути на прийняття авторами проектних рішень.
3.5. Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів і присудження місць.
3.6. Члени журі не можуть залучатися до участі у подальшій роботі над проектом-переможцем.

4. Відзначення переможців конкурсу
4.1. Для відзначення кращого проекту конкурсу встановлюється премія в розмірі 10000 грн.;
4.2. Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційній веб-сторінці Черняхівської селищної ради.
4.3. Переможець конкурсу отримає право на подальше проектування пам’ятника та на його виконання у матеріалі.
4.4. Якщо журі не визнало жодний проект таким, який може бути рекомендований для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед переможцем конкурсу щодо замовлення на подальшу розробку проектно-кошторисної документації.
4.5. Проекти-переможці конкурсу переходять у власність Черняхівської селищної ради, а всі інші можуть бути забрані авторами упродовж 30 днів після оголошення підсумків конкурсу.
4.6. Проекти поштою не повертаються. Після закінчення зазначеного терміну не витребувані авторами конкурсні проекти знищуються відповідно до складеного акта.
5. Витрати конкурсу
5.1. Конкурс фінансується за рахунок коштів селищного бюджету.
5.2. Витрати конкурсу складає грошова нагорода (премія).
6. Контактна інформація
6.1. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Черняхівської селищної ради (майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область, Україна, 12301).
6.2. З питань проведення конкурсу звертатись за адресою: 12301, майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область.

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко
Додаток 3
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

СКЛАД ЖУРІ
для розгляду проектних пропозицій в’їзного знаку «Черняхів»
зі сторони м. Житомира

Бабицький Іван Васильович
– голова Черняхівської селищної ради;
Назарчук Петро Оксентійович
– заступник селищного голови;
Чечко Василь Вікторович – секретар виконавчого комітету селищної ради;

Давидюк Галина Марківна – головний бухгалтер селищної ради;

Баранов Микола Іванович – голова постійної комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку;

Біляченко Петро Анатолійович – голова постійної комісії селищної ради з питань землекористування, охорони навколишнього природного середовища;

Ратушна Людмила Олександрівна – голова постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку;

Ніколайчук Ірина Олексіївна – голова постійної комісії селищної ради з питань освіти та культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

Купчук Світлана Миколаївна – завідувач сектору містобудування та архітектури Черняхівської районної державної адміністрації, районний архітектор (за згодою);

Осадчук Олександр Миколайович
– депутат селищної ради;
Комендант Віктор Леонідович – депутат селищної ради;

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко

Оголошення про проведення конкурсу з визначення юридичних осіб, які здійснюватимуть у межах Черняхівської селищної ради збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами

1. Організатор конкурсу:
Найменування: Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради
Юридична адреса: 12301, смт Черняхів, Майдан Рад, 2.

Особи уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Назарчук Петро Оксентійович – заступник селищного голови.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення 31-ї сесії селищної ради VII скликання від 20.06.2019 року «Про проведення конкурсу з визначення юридичних осіб, які здійснюватимуть у межах Черняхівської селищної ради збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами».
3. Предмет конкурсу:
Перелік послуг: послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів з території Черняхівської селищної ради.
Місце надання послуг: смт Черняхів, с. Новосілка.
Строк надання послуг: згідно умов договору
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально – технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів :
Загальна площа території смт Черняхова — 1220,5 га.
Загальна площа території с. Новосілка – 125,8 га.

6. Умови подання конкурсних пропозицій:
Місце: 12301, смт Черняхів, Майдан Рад, 2.
Спосіб: Особисто або поштою
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 16.00 год. 20.08.2019 року.
Місце подання конкурсних пропозицій – Житомирська обл., смт Черняхів, Майдан Рад, 2.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10.00 год. 22.08.2019 року за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, Майдан Рад, 2.
7. Проведення конкурсу:
О 10.00 год. 22.08.2019 року за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, Майдан Рад, 2, депутатська кімната.
Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: (04134) 4-11-46.