ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради, 12301, Житомирська область, смт Черняхів, майдан Рад, 2.
Прізвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.
Чечко Василь Вікторович – секретар виконкому Черняхівської селищної ради, тел. роб. — (04134)42134.
Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирних будинках та його прибудинкових територій, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу.
Максимальна кількість балів – 50 балів.
Оцінювання пропозицій здійснюється по всіх будинках, що входять до об’єкту конкурсу (56 багатоквартирних будинків).
Максимально можливу кількість балів отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги об’єкта конкурсу.
2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.
Максимальна кількість балів – 20 балів.
Оцінюється наявність вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого обладнання (бульдозер, екскаватор та ін.), комп’ютерної техніки, іншого обладнання, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, групою будинків, що входять до переліку на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), що підтверджує спроможність надавати послуги з управління групою будинків, що входять до переліку на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
4.Фінансова спроможність учасника конкурсу.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюються фінансові ресурси, необхідні для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирними будинками (заробітна плата, податки, тощо), у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця.
Конкурсною комісією розглядаються надані бухгалтерські та інші документи, що підтверджують наявність таких ресурсів.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням досвіду надання послуг, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначених у п. 3 цієї конкурсної документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників).
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
Максимальна сума балів дорівнює 100 балам.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.
У разі, коли у конкурсі щодо об’єкта конкурсу взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.
У разі відмови переможця конкурсу від підписання договорів про надання послуги або не укладення договорів з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.
Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання:
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
– копію паспорту (стор. 1-2, стор. 3-6 за наявності записів) керівника та на особу (осіб), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу, паспорт на момент розкриття пропозиції повинен бути дійсний;
– оригінал листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу;
– засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності) або про сплату єдиного податку, або копія витягу з реєстру платників податків;
– оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;
– оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу (за наявності);
– оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості (більше 1-го місяця) за кредитами, виданої не пізніше ніж за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
– засвідчена учасником конкурсу довідка про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирними будинками (заробітна плата, податки, тощо), у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця;
– засвідчену учасником конкурсу довідку про відсутність заборгованості із заробітної плати;
– оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирними будинками, зазначеним у п. 3 конкурсної документації ;
– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника, довідки про проходження спеціалізованою технікою технічного огляду та копії договорів оренди, лізингу, позички або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби;
– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про кількість працівників відповідної кваліфікації, стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства, необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та інших підтверджуючих документів;
– розрахунки ціни на послугу з управління багатоквартирними будинками, що входить до об’єкта конкурсу;
– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про наявність та місце розташування адміністративних, виробничих приміщень учасника, матеріально-технічної бази, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу з написом “Згідно з оригіналом” та мати відбитки печатки (за наявності) учасника конкурсу та підписом керівника або уповноваженої особи.
Учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію по об’єкту конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.
Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків», вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу, маркування “Не відкривати до 10 год 00 хв. 18.10.2018 року”.
Відповідальність за технічні та інші помилки у документах, поданих на конкурс та підписаних неналежним чином, несе учасник конкурсу.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу – Чечка Василя Вікторовича — секретаря виконкому селищної ради чи надсилається поштою конкурсній комісії.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 12301, Житомирська область, смт Черняхів. Майдан Рад, 2
Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17.00 год. 17.10.2018
Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце: 12301, Житомирська область, смт Черняхів. Майдан Рад, 2, депутатська кімната селищної ради.
Дата: 18.10.2018.
Час: 10.00 год.
Способи і місце отримання конкурсної документації.
Місце отримання: Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради, 12301, Житомирська область, смт Черняхів, майдан Рад, 2.
Спосіб отримання: особисто.
Конкурсна документація надається по заяві.

Засідання 26-ї сесії селищної ради перенесено на 28 серпня 2018 року

УКРАЇНА
ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

17.08.2018 року № 45
Про перенесення засідання
26-ї сесії селищної ради VII скликання

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку відсутністю необхідної кількості депутатів для відкриття пленарного засідання сесії 15.08.2018 року:

І. Перенести дату скликання 26-ї сесії селищної ради з 15.08.2018 року на 10.00 год. 28.09.2018 року в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку селища за І півріччя 2018 року.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018 року.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про внесення змін до статутного фонду КП»Черняхів-Добробут».
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
5. Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусах загального користування на 2018-2019 роки.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
6. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають продажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного аукціону.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
7. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади, складу аукціонної комісії.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
8. Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
9. Про надання дозволу на списання транспортних засобів, які знаходяться на балансі Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
10. Земельні питання.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Поліщук О.І.
11. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про перенесення засідання виконкому селищної ради

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
13.08.2018 року № 44

Про перенесення засідання
виконкому селищної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку з відсутністю кворуму:

І. Перенести засідання виконавчого комітету селищної ради, скликаного відповідно до розпорядження селищного голови від 01.08.2018 року № 40 з 07.08.2018 року на 16.08.2018 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в І півріччі 2018 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
2. Про погодження режиму роботи.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
3. Про впорядкування та присвоєння номерних знаків.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
4. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
5. Про надання дозволу на проектування та будівництво.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
6. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
7. Про встановлення тарифів з оплати комунальних послуг КП «Черняхів-Добробут».
Інформує головний бухгалтер КП «Черняхів-Добробут»
Нестерчук Н.М.
8. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ !!!

До уваги пільговиків!
Механізм надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено відповідним Порядком, який затверджений постановою Кабміну від 31.01.2007 року № 77.
Відповідно до даного Порядку особи мають право на пільги за соціальною ознакою з придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про захист рослин”, “Про охорону дитинства”, “Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я.
Для призначення пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу особам, необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Черняхівської райдержадміністрації або до виконавчих комітетів сільських, селищних рад з відповідною заявою.
Виконком Черняхівської селищної ради вкрай стурбований ситуацією, пов’язаною з дуже низькою кількістю звернень за призначенням пільг, що може призвести до їх відсутності в період опалювального сезону 2018-2019 років.
Враховуючи вищевикладене, запрошуємо осіб пільгової категорії, які проживають на території смт Черняхів та с. Новосілка, звернутись до виконавчого комітету Черняхівської селищної ради (смт Черняхів, майдан Рад, 2) з відповідною заявою для включення в список осіб для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Не будьте байдужими та використайте надане законодавством право на пільги.

Про скликання чергової 26-ї сесії селищної ради VII скликання

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
17.07.2018 року № 38а

Про скликання чергової двадцять шостої
сесії селищної ради сьомого скликання

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову двадцять шосту сесію селищної ради VII скликання 15 серпня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку селища за І півріччя 2018 року.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018 року.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають продажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного аукціону.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
5. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади, складу аукціонної комісії.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
6. Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
7. Про надання дозволу на списання транспортних засобів, які знаходяться на балансі Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
8. Земельні питання.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Поліщук О.І.
9. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про перенесення засідання виконкому

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
01.08.2018 року № 40

Про перенесення засідання
виконкому селищної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку з відсутністю кворуму:

І. Перенести засідання виконавчого комітету селищної ради, скликаного відповідно до розпорядження селищного голови від 26.07.2018 року № 39 з 31.07.2018 року на 07.08.2018 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в І півріччі 2018 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
2. Про погодження режиму роботи.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
3. Про впорядкування та присвоєння номерних знаків.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
4. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
5. Про надання дозволу на проектування та будівництво.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
6. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
7. Про встановлення тарифів з оплати комунальних послуг КП «Черняхів-Добробут».
Інформує головний бухгалтер КП «Черняхів-Добробут» Нестерчук Н.М.
8. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про перенесення засідання виконкому селищної ради

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
26.07.2018 року № 39

Про перенесення засідання
виконкому селищної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв’язку з відсутністю кворуму:

І. Перенести засідання виконавчого комітету селищної ради, скликаного відповідно до розпорядження селищного голови від 27.06.2018 року № 34/1 з 26.07.2018 року на 31.07.2018 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про встановлення тарифів з оплати комунальних послуг КП «Черняхів-Добробут».
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в І півріччі 2018 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
3. Про погодження режиму роботи.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
4. Про впорядкування та присвоєння номерних знаків.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
5. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
6. Про надання дозволу на проектування та будівництво.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
7. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
8. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

Інформування споживачів про намір здійснити зміну тарифів на водопостачання, водовідведення, вивезення ТПВ, обслуговування будинків та прибудинкових територій.

повідомлення про наміри

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

додаток 1 Ставки земельного податку

додаток 2 перелік пільг зі сплати земельного податку

додаток 3 Ставки податку на нерух майно відм від зем ділянки

додаток 4 пільг зі сплати податку на майно відм від зем ділянки

додаток 5 ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок

додаток 6 транспортний податок

Проекти регуляторних актів селищної ради про встановлення місцевих податків на 2019 рік

Аналіз регуляторного впливуПро встановлення акцизного податку на 2019 рік

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

додаток 1 Ставки земельного податку

додаток 2 перелік пільг зі сплати земельного податку

додаток 3 Ставки податку на нерух майно відм від зем ділянки

додаток 4 пільг зі сплати податку на майно відм від зем ділянки

додаток 5 ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок

додаток 6 транспортний податок